Zintegrowana promocja możliwości turystycznych oraz kulturowo-historycznego dziedzictwa obwodu lwowskiego oraz województw podkarpackiego i lubelskiego

Fundacja:

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013

Zadania:

Ogólnym celem projektu jest: podwyższenie wpływów z turystyki przyjazdowej i krajowej w gospodarce obwodu lwowskiego, województwa podkarpackiego i lubelskiego, a także poprawa zabezpieczenia socjalnego oraz standardu życia mieszkańców regionu transgranicznego w ciągu 5 lat po zrealizowaniu projektu.

Główne rodzaje działalności :

1. Wspólne przeprowadzenie, przez partnerów projektu parasolowego i mikroprojektów, roboczych spotkań, szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji;

1.1. Przeprowadzenie we Lwowie ukraińsko-polskiego Forum merów miast;

1.2. Przeprowadzenie międzynarodowych konferencji;

1.3. Przeprowadzenie edukacyjnych seminariów w miastach partnerskich;

1.4. Przeprowadzenie okrągłych stołów;

1.5. Przeprowadzenie warsztatów;

1.6. Przeprowadzenie kursów przygotowujących kadry turystyczne;

1.7. Przeprowadzenie praktycznych szkoleń w sprawach rozwoju i promocji turystyki przygranicznej i miejscowych tradycji;

2. Przeprowadzenie badań potencjału turystycznego przygranicznych miast i obszarów;

2.1. Stworzenie wspólnej bazy danych i wypracowanie jednej platformy informacji turystycznej określonych obszarów obwodu lwowskiego, województw podkarpackiego i lubelskiego;

3. Stworzenie wspólnych, regionalnych, ukraińsko – polskich, promocyjnych zestawów turystycznych;

3.1. Wydanie broszury, o turystycznych możliwościach obwodu lwowskiego i województw podkarpackiego i lubelskiego, kierowanej do organizatorów wyjazdów turystycznych i turystów;

3.1.1. Wydanie broszur, o wspólnych turystycznych możliwościach dla każdego z miast - partnerów;

3.2. Wydanie serii pocztówek, o wspólnych turystycznych możliwościach dla każdego z miast - partnerów;

3.3. Wydanie serii vademekum, o turystycznych możliwościach dla każdego z miast - partnerów;

4. Przeprowadzenie promocyjnego, turystycznego info - tour po obwodzie lwowskim i województwach Podkarpackim i Lubelskim dla dziennikarzy z UE i WNP. 5. Rozmieszczenie znaków informacyjnych w urzędach miast obwodu lwowskiego mówiących o turystycznych atrakcjach miast województw podkarpackiego i lubelskiego;

5.1. Rozmieszczenie znaków informacyjnych w urzędach miast województw podkarpackiego i lubelskiego o turystycznych atrakcjach miast obwodu lwowskiego.

6. Połączenie miast partnerów z terenów przygranicznych rowerową trasą turystyczną, w celu kształtowania tradycji wędrówek ekologicznych:

6.1. przeprowadzenie badań stanu i stworzenie geo-informacyjnego systemu informacji turystycznej wzdłuż trasy rowerowej;

6.2. przygotowanie turystycznej mapy-przewodnika po trasie rowerowej;

7. Poprawa poziomu usług i unifikacja standardów obsługi turystów w regionie transgranicznym;

7.1. opracowanie programu szkoleniowego dla przewodników turystycznych z obu krajów;

7.2. wydanie broszury prezentacyjnej;

7.3. wydanie praktycznego przewodnika dla przewodników turystycznych;

7.4. opracowanie i zamówienie zunifikowanej odzieży dla przewodników turystycznych;

8. Kampania promocyjna programu i projektu, umieszczenie cyklu artykułów o charakterze turystycznym w miejscowych i regionalnych mediach obwodu lwowskiego i województw podkarpackiego i lubelskiego;

8.1. stworzenie Ośrodka Odwiedzin małych miast turystycznych regionu transgranicznego;

8.2. realizacja promocyjnego młodzieżowego “Promotional bicycle tour Brody-Rzeszow”.

Wyniki:

Projekt parasolowy znajduję się w fazie realizacji od stycznia 2014 r. po grudzień 2015.